• Veilig Sport Klimaat

  Om voor al haar leden een veilig sportklimaat te kunnen garanderen zijn er binnen HV Kwiek een aantal regels opgesteld m.b.t. de normen en waarden binnen onze vereniging. Het gaat dan om regels omtrent het gedrag van onze  vrijwilligers en leden op het gebied van o.a. (seksuele) intimidatie, discriminatie, doping en matchfixing. Centraal hierin  staat dat ieder ongewenst gedrag (in welke vorm dan ook) binnen HV Kwiek ontoelaatbaar is. Het bestuur zal in die  gevallen dan ook niet nalaten hier hard tegen op te treden.  

  Algemene gedragsregels 

  • Alle leden en vrijwilligers binnen HV Kwiek hebben de verantwoordelijkheid een actieve bijdrage te leveren  aan het voorkomen van ongewenst gedrag. 
  • Begeleiders dienen te zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedere speelster zich veilig voelt. • Mocht een begeleider getuige zijn van ongewenst gedrag moet hij of zij dit onmiddellijk stoppen. • Van iedere begeleider wordt verwacht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen aan het bestuur  alvorens zijn of haar werkzaamheden voor HV Kwiek te starten. 
  • Begeleiders onthouden zich ervan speelsters te bejegenen op een wijze die de speelsters in haar waardigheid  aantast, én verder in het privé-leven van de speelsters door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk  gestelde sportieve doel. 
  • Begeleiders dienen tijdens trainingen, wedstrijden en overige verenigingsactiviteiten integer en met respect  om te gaan met speelsters en de ruimten waarin zij zich bevinden. 
  • Begeleiders dienen erop te letten om geen machtsmisbruik te maken van speelsters.
  • In die gevallen waarin deze gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de  begeleiders in de geest hiervan te handelen. 

  Kleedkamerbeleid 

  • Mensen die niets met een team te maken hebben, hebben geen toegang tot de kleedkamers • Het is niet toegestaan foto’s en/of filmpjes te maken in de kleedkamers 
  • Er zijn altijd minimaal 2 volwassenen aanwezig in een kleedkamer (4-ogen principe) 
  • Tijdens het douchen / omkleden zijn er geen mannen in de kleedkamers 
  • Vanaf de E-jeugd komen er geen ouders meer in de kleedkamers. Indien nodig bieden teambegeleiders de  helpende hand 
  • Seksuele intimidatie / misbruik 
  • Onder seksuele intimidatie wordt verstaan (definitie Centrum Veilige Sport Nederland): Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat  als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een  bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. 
  • Iedere vorm of vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik dient direct gemeld te worden bij het bestuur. • Het bestuur meldt deze daarop bij het Centrum Veilige Sport Nederland (www.centrumveiligesport.nl). 

  Discriminatie 

  • Begeleiders mogen op geen enkele wijze onderscheid maken naar o.a. godsdienst, geslacht, seksuele  oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd of beperking. 
  • Ieder vermoeden van discriminatie dient direct gemeld te worden aan het bestuur.

  Doping 

  • Iedere vorm van doping wordt binnen HV Kwiek afgekeurd. We streven daarbij naar een eerlijke en integere  handbalsport en het voorkomen van gezondheidsrisico’s van onze speelsters. 
  • Onder doping wordt verstaan (definitie Doping autoriteit): Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement. 
  • Voor het doping reglement verwijzen wij naar de website van de doping autoriteit (www.dopingautoriteit.nl) 

  Matchfixing 

  • Matchfixing, ofwel wedstrijdvervalsing wordt binnen HV Kwiek niet geaccepteerd. 
  • Sluit geen weddenschappen af binnen de handbal sport. 
  • Stel geen informatie beschikbaar aan derden die gebruikt kunnen worden in weddenschappen.
  • Wordt je als speelster benaderd om vals te spelen, meldt dit dan direct bij het bestuur. 

  Deze regels hebben als doel het bestrijden en voorkomen van ongewenst gedrag. HV Kwiek streeft naar een verenigingsklimaat waarbinnen alle leden en vrijwilligers elkaar op een respectvolle en correcte wijze behandelen. Dat geldt tevens voor de behandeling van scheidsrechters en leden en vrijwilligers van collega verenigingen. 

  Voor het melden van ongewenst gedrag is binnen HV Kwiek een 2-tal vertrouwenspersonen beschikbaar. Op onze site zijn de contactgegevens van de vertrouwenspersonen te vinden.  

  Voor meer informatie omtrent een veilig sportklimaat verwijzen wij naar het NOC*NSF  

  (www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat).